ماده ۲۰ - بازرسان

ماده ۲۰ - بازرسان

مجمع عمومي عادي دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك س ...

توضیحات بیشتر
ماده ۱۸

ماده ۱۸

مجمع عمومي، هيات مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي هي ...

توضیحات بیشتر
ماده ۱۷ تبصره ۳ - هيات مديره

ماده ۱۷ تبصره ۳ - هيات مديره

ماده ۱۷ - هيات مديره

تبصره ۳: شركت اعضاي هيات مديره ...

توضیحات بیشتر
ماده 1 اساسنامه

ماده 1 اساسنامه

نام: انجمن آشوريان اروميه و حومه موسسه اي غير سياسي و غير انتفاعي است و به هيچ حزب و دسته سياسي وابستگي ندارد و اعضاي آن مجاز به داشتن ...

توضیحات بیشتر
ماده 2 اساسنامه

ماده 2 اساسنامه

مكان: مركز اصلي اين انجمن در شهر: اروميه به نشاني: اروميه - بلوار شهيد رجايي - روبه روي موقوفه آشوريان - كوي چهارم - پلاك 1 واقع است كه در صورت لزوم بنابه درخواست هيات مديره مي تواند با موافقت وزارت ك ...

توضیحات بیشتر
ماده 3 اساسنامه

ماده 3 اساسنامه

تابعيت: انجمن آشوريان اروميه و حومه تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد.

توضیحات بیشتر
ماده 6 - شرايط، نحوه عضويت و انواع آن

ماده 6 - شرايط، نحوه عضويت و انواع آن

هر فرد آشوري كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت انجم ...

توضیحات بیشتر
ماده 7 - عضويت

ماده 7 - عضويت

عضويت: انجمن داراي دو نوع عضو خواهد بود. 1- اعضاي اصلي كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند. 2- اعضاي افتخاري كه حق راي ندارند و با پيشنهاد هيات مديره و بدون دريافت هيچ گونه وجهي ...

توضیحات بیشتر
ماده 8 - اركان

ماده 8 - اركان

اركان انجمن عبارتند از: الف) مجمع عمومي ب)هيات مديره ج) بازرس (بازرسان)

توضیحات بیشتر
ماده 23 - بودجه

ماده 23 - بودجه

بودجه انجمن از طريق جمع آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت، وقف و نيز حق عضويت اعضا تامين مي شود.

توضیحات بیشتر
ماده 29 - انحلال

ماده 29 - انحلال

در موارد زير انجمن منحل مي شود: 1) بنابه راي مجمع عمومي فوق العاده 2) در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن، موضوعي را كه براي آن تشكيل شد انجام نداده يا انجام آن غير ممكن باشد. 3) بنابه تقاضاي ...

توضیحات بیشتر