ماده ۱۸

اساسنامه 1399/03/12

مجمع عمومي، هيات مديره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي هيات مديره براي دوره هاي متوالي بلامانع بوده و هيات مديره موظف است ظرف حداكثر سه ماه قبل از پايان دوره تصدي خود، انتخابات هيات مديره جديد را با هماهنگي وزارت كشور برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن وزارتخانه اعلام نمايد.


ماده ۱۸