ماده 7 - عضويت

اساسنامه 1398/11/15

عضويت: انجمن داراي دو نوع عضو خواهد بود.
1- اعضاي اصلي كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند.
2- اعضاي افتخاري كه حق راي ندارند و با پيشنهاد هيات مديره و بدون دريافت هيچ گونه وجهي انتخاب مي شوند.


ماده 7 - عضويت