ماده 2 اساسنامه

اساسنامه 1398/11/15

مكان: مركز اصلي اين انجمن در شهر: اروميه به نشاني: اروميه - بلوار شهيد رجايي - روبه روي موقوفه آشوريان - كوي چهارم - پلاك 1 واقع است كه در صورت لزوم بنابه درخواست هيات مديره مي تواند با موافقت وزارت كشور در ساير شهرستان هاي استان شعبه، دفتر يا نمايندگي داير نمايد.


ماده 2 اساسنامه