ماده 1 اساسنامه

اساسنامه 1398/11/15

نام: انجمن آشوريان اروميه و حومه موسسه اي غير سياسي و غير انتفاعي است و به هيچ حزب و دسته سياسي وابستگي ندارد و اعضاي آن مجاز به داشتن فعاليت سياسي و ارتباط با احزاب و گروه هاي سياسي نمي باشند.

"انجمن آشوريان اروميه و حومه" در اين اساسنامه به اختصار انجمن ناميده مي شود.


ماده 1 اساسنامه