ماده 23 - بودجه

اساسنامه 1398/11/15

بودجه انجمن از طريق جمع آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت، وقف و نيز حق عضويت اعضا تامين مي شود.


ماده 23 - بودجه