ماده 29 - انحلال

اساسنامه 1398/11/15

در موارد زير انجمن منحل مي شود:
1) بنابه راي مجمع عمومي فوق العاده
2) در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن، موضوعي را كه براي آن تشكيل شد انجام نداده يا انجام آن غير ممكن باشد.
3) بنابه تقاضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و صدور حكم قطعي دادگاه


ماده 29 - انحلال