اساسنامه انجمن آشوریان اورمیه و حومه

نام: انجمن آشوریان ارومیه و حومه موسسه ای غیر سیاسی و غیر انتفاعی است و به هیچ حزب و دسته سیاسی وابستگی ندارد و اعضای آن مجاز به داشتن فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی نمی باشند.
"انجمن آشوریان ارومیه و حومه" در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود.
مکان: مرکز اصلی این انجمن در شهر: ارومیه به نشانی: ارومیه - بلوار شهید رجایی - روبه روی موقوفه آشوریان - کوی چهارم - پلاک 1 واقع است که در صورت لزوم بنابه درخواست هیات مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستان های استان شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.
تابعیت: انجمن آشوریان ارومیه و حومه تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.
انجمن آشوریان ارومیه و حومه دارای اهداف زیر می باشد:
- ارتقا سطح آگاهی و برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی و علمی بین آشوریان و ایجاد مراکز آموزشی و هنری و فرهنگی و ورزشی و غیره
- تقویت ادبیات و زبان مادری آشوری به همراه زبان رسمی کشور از طریق برگزاری کلاس های آموزشی، چاپ مجلات، بروشور، کتب و سایت های اینترنتی در بین هم کیشان.
- همکاری با انجمن ها و تشکل های اجتماعی و دینی آشوری به منظور حفظ و حراست از اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی آشوریان
- توسعه باشگاه های ورزشی و ارتقا سطح سلامت جوانان و برگزاری مسابقات رسمی داخلی و بین المللی.
- تلاش جهت حمایت از نیازمندان آشوری و تاسیس و راه اندازی خانه سالمندان - مراکز حمایتی پزشکی، با بهره گیری از متخصصان مربوطه
- همکاری های فرهنگی و اجتماعی با تشکلها و انجمن های آشوری خارج از کشور در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران.
- تلاش در حمایت از اعضا در بخش های کشاورزی، دامپروری، علمی وایجاد امکانات آموزشی با بهره گیری از متخصصان مربوطه.
- برگزاری اعیاد ملی و دینی آشوریان و مراسم ویژه کشوری
- تلاش جهت تربیت کودکان و نوجوانان و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی و آموزشی
تبصره: انجمن فعالیت تبلیغی و تبشیری در بین غیر همکیشان ندارد.
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.
هر فرد آشوری که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت انجمن درآید.
1) ساکن ارومیه
2) انتخاب کنندگان حداقل 16 سال تمام و تبعه ایران باشند.
3) انتخاب شوندگان 30 سال تمام داشته، اهل و ساکن ارومیه و حومه باشند.
4) پذیرفتن مفاد اساسنامه
5) عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
6) نداشتن سو شهرت حرفه ای و اجتماعی
7) پرداخت حق عضویت
عضویت: انجمن دارای دو نوع عضو خواهد بود.
1- اعضای اصلی که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
2- اعضای افتخاری که حق رای ندارند و با پیشنهاد هیات مدیره و بدون دریافت هیچ گونه وجهی انتخاب می شوند.
ارکان انجمن عبارتند از:
الف) مجمع عمومی
ب)هیات مدیره
ج) بازرس (بازرسان)
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و نصب در پانل صورت می پذیرد، آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده، درج و در پانل نصب می گردد.
وظایف مجمع عمومی:
1- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس (بازرسان)
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (بازرسان)
3- تعیین خط مشی کلی فعالیت هیات مدیره انجمن
4- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره
5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب تراز نامه و بودجه انجمن
6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیر الانتشار، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) 2- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن
هیات مدیره انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 9 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
تبصره 1: جلسات هیات مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آرا موافق 6 نفر معتبر خواهد بود.
تبصره 2: اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود رئیس، یک نائب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیات مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.
تبصره 3: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بمدت یکسال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 4: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضور اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 5: هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد نمود بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
مجمع عمومی، هیات مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیات مدیره برای دوره های متوالی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.
هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابهای انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.
به طور کلی هیات مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضرورت بداند با رعایت مصالح اعضا در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام خود انجام دهد.
تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه دارا می باشد.
تبصره2: کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
تبصره 3: هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی اجرایی تشکیل دهد.
تبصره 4: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیات مدیره و تائید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و نزدیکان سببی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی همان سال و تهیه گزارش برای مجمع عمومی. 2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره برای ارائه به مجمع عمومی. 3- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات به مجمع عمومی
تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) باید یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضا در محل دفتر انجمن آماده باشد.
کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیات مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.
بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا تامین می شود.
درآمد ها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.
تبصره 1: کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2: سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.
تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن آشوریان ارومیه و حومه در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.
کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگه داری می شود.
مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای ذیربط خواهد رسید.
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضا هیات مدیره و بازرس (بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر خواهد بود.
انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.
با توجه به اینکه انجمن ماهیتا غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.
در موارد زیر انجمن منحل می شود:
1) بنابه رای مجمع عمومی فوق العاده
2) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شد انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
3) بنابه تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه
در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را (حداقل 3 نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیات موظف خواهد بود پس از ادا دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه آشوری داخل کشور با اولویت شهرستان ارومیه اقدام نماید.
این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 27 تبصره در اولین نشست اعضا مجمع عمومی در تاریخ 1391/09/12 به تصویب رسید.