شماره حساب براي كمك هاي مردمي

شماره حساب براي كمك هاي مردمي

هموطنان آشوري مي توانند كمك هاي مردمي خود را براي ديوار كشي آرامستان آشوريان اورميه در روستاي گلپاشين را به شماره حساب  ...

توضیحات بیشتر
شماره شبا براي كمك هاي مردمي

شماره شبا براي كمك هاي مردمي

هموطنان آشوري مي توانند كمك هاي مردمي خود را براي ديوار كشي ...

توضیحات بیشتر