شماره حساب براي كمك هاي مردمي

معاونت امور مالي 1398/08/21

هموطنان آشوري مي توانند كمك هاي مردمي خود را براي ديوار كشي آرامستان آشوريان اورميه در روستاي گلپاشين را به شماره حساب 1214071130 نزد بانك تجارت به نام انجمن آشوريان اروميه و حومه واريز نمايند.

آشوريان گرامي، لطفا پس از واريز كمك هاي مردمي خود، توسط شماره تلفن 04432776600 به اطلاع انجمن آشوريان اروميه و حومه برسانيد.

 

 


شماره حساب براي كمك هاي مردمي