پرداخت اینترنتی: کمک های نقدی پروژه دیوارکشی آرامستان گلپاشین

آشوریان گرامی می توانید از طریق صفحه زیر کمک های مالی خود را جهت دیوارکشی آرامستان آشوریان ارومیه واقع در روستای گلپاشین را واریز نمایید:


واریز دلخواه

 
ریال