تلفن همراهنام و نام خانوادگیتخصصعنوان شغلیحقوق درخواستیتاریخ تولدرزومه
09381419885آتیبل بت وردهکارشناس دفترفنی عمرانمرتبط با موضوع فوق2 میلیون و 800 هزار 1369/02/17