شناسايي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري

شناسايي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري

معاونت امور بانوان انجمن آشوريان اورميه و حومه گفت: در طرح شناسايي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري انجمن آشوريان اورميه و حومه در نقش تسهيل گر بين مردم و دستگاه هاي دولتي عمل مي نمايد. ژوليت هر ...

توضیحات بیشتر