شركت در مهماني گروه بانوان كليساي انجيلي آشوري اروميه

معاونت امور بانوان 1398/08/08

روز سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ معاونت امور بانوان انجمن آشوريان اروميه و حومه در مهماني گروه بانوان كليساي انجيلي آشوري اروميه شركت نمود.

در اين مهماني كه به صرف عصرانه در سالن كليساي شرق آشور حضرت مريم اروميه برگزار شد، گروه هاي بانوان كليساهاي سه گانه آشوري، ارامنه و انجمن آشوريان اروميه و حومه حضور داشتند و با يكديگر تجديد ديدار نمودند.

 


شركت در مهماني گروه بانوان كليساي انجيلي آشوري اروميه