پیگیری آخرین وضعیت ملاقات مردمی در سامانه ساما (سامانه ارتباط مردم با انجمن)