هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور

معاونت امور بانوان 1398/08/20


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، سركار خانم نارينه زهرابيان به نمايندگي از معاونت امور بانوان انجمن در هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور كه به ميزباني استانداري آذربايجان شرقي در تبريز در حال برگزاري است شركت نموده است.

در آئين افتتاحيه اين رويداد كه سركار خانم معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان سخنران حضور داشتند، بر توانمند سازي و تامين منابع براي تشكل هاي زنان تاكيد نمودند. در روز نخست اين رويداد، كارگاه آموزشي با تدريس سركار خانم دكتر زهرا جواهريان معاون امور برنامه ريزي و هماهنگي معاونت امور بانوان و خانواده رياست جمهوري و سركار خانم دكتر جمشيدي مدرس كارگاه پروژه نويسي نيز برگزار گرديد.

گزارش تصويري روز اول كارگاه: كليك نماييد


هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور