شناسايي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري

معاونت امور بانوان 1398/09/27

معاونت امور بانوان انجمن آشوريان اورميه و حومه گفت: در طرح شناسايي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري انجمن آشوريان اورميه و حومه در نقش تسهيل گر بين مردم و دستگاه هاي دولتي عمل مي نمايد. ژوليت هرمز افزود: تا كنون هيچ گونه پايش و اقدامي در جهت شناسايي زنان سرپرست خانوار آشوري از سوي سازمان هاي آشوري صورت نگرفته است و انجمن آشوريان اورميه و حومه در فاز نخست اقدام به شناسايي و ثبت نام اين افراد مي نمايد.

وي همچنين اشاره نمود: در راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري، انجمن در زمينه هاي درمان، آموزش، وام هاي خود اشتغالي، مهارت آموزي، حفاظت دربرابر آسيب هاي اجتماعي و مشاغل خانگي به صورت تسهيل گر ما بين مردم و سازمان هاي دولتي و حكومتي مانند صندوق كارآفريني اميد، بهزيستي، معاونت اجتماعي شهرداري اروميه، پارك علم و فناوري و دانشگاه علمي و كاربردي ايفاي نقش مي نمايد.

استفاده از امكانات و زيرساخت هاي انجمن آشوريان اورميه و حومه مانند طرح درمان رايگان در كلينيك شبانه روزي مريم مقدس، مشاوره در زمينه آسيب هاي اجتماعي، شركت و برگزاري نمايشگاه هاي مربوط به محصولات و دستاوردها و همچنين تسهيل در راه اندازي كسب و كار از ديگر اقدامات معاونت امور بانوان انجمن آشوريان اورميه و حومه مي باشد.


شناسايي و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار آشوري