شماره شبا براي كمك هاي مردمي

معاونت امور مالي 1398/08/21

هموطنان آشوري مي توانند كمك هاي مردمي خود را براي ديوار كشي آرامستان آشوريان اورميه در روستاي گلپاشين را به شماره شبا IR470180000000001214071130 نزد بانك تجارت شعبه اميني كد 12140 به نام انجمن آشوريان اروميه و حومه واريز نمايند.

آشوريان گرامي، لطفا پس از واريز كمك هاي مردمي خود، توسط شماره تلفن 04432776600 به اطلاع انجمن آشوريان اروميه و حومه برسانيد.


شماره شبا براي كمك هاي مردمي