ماده 3 اساسنامه

اساسنامه 1398/11/15

تابعيت: انجمن آشوريان اروميه و حومه تابعيت ايراني داشته و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد.


ماده 3 اساسنامه