ماده ۲۰ - بازرسان

اساسنامه 1399/09/11

مجمع عمومي عادي دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد.
تبصره 1: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2: اعضاي هيات مديره، مدير عامل و نزديكان سببي آنها نمي توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.


ماده ۲۰ - بازرسان