ماده 6 - شرايط، نحوه عضويت و انواع آن

اساسنامه 1398/11/15

هر فرد آشوري كه داراي شرايط زير باشد مي تواند به عضويت انجمن درآيد.
1) ساكن اروميه
2) انتخاب كنندگان حداقل 16 سال تمام و تبعه ايران باشند.
3) انتخاب شوندگان 30 سال تمام داشته، اهل و ساكن اروميه و حومه باشند.
4) پذيرفتن مفاد اساسنامه
5) عدم محروميت از حقوق اجتماعي
6) نداشتن سو شهرت حرفه اي و اجتماعي
7) پرداخت حق عضويت


ماده 6 - شرايط، نحوه عضويت و انواع آن