ماده 8 - اركان

اساسنامه 1398/11/15

اركان انجمن عبارتند از:
الف) مجمع عمومي
ب)هيات مديره
ج) بازرس (بازرسان)


ماده 8 - اركان