ماده ۱۷ تبصره ۳ - هيات مديره

اساسنامه 1399/01/30

ماده ۱۷ - هيات مديره

تبصره ۳: شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بمدت يكسال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.


ماده ۱۷ تبصره ۳ - هيات مديره