جلسه مشترك با باشگاه آشور

باشگاه آشور 1399/09/20

روز دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹ جلسه ايي مشترك بين دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز و باشگاه آشور اورميه با محوريت اصلاح ساختار رويدادهاي ورزشي، استفاده از روش ها و سيستم هاي نوين در مديريت ورزش و باشگاه داري، پرورش مديران ورزشي، حفظ و نگه داري اماكن ورزشي، توسعه اماكن ورزشي، آموزش ورزشكاران آشوري و توسعه ورزش همگاني در سطح جامعه آشوري برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور نماينده محترم آشوريان در مجلس شوراي اسلامي، رئيس انجمن آشوريان اورميه و حومه، معاونت ورزشي انجمن، مديرعامل باشگاه آشور اورميه، رئيس و اعضاي دبيرخانه جشنواره فرهنگي ورزشي تموز برگزار گرديد گزارشات  طرفين به سمع يكديگر رسيد.


جلسه مشترك با باشگاه آشور