انتقال زنگ ورزش مدرسه پيشداد

باشگاه آشور 1398/09/13

روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ جلسه ايي مشترك بين مديران باشگاه فرهنگي ورزشي آشور اورميه و مديران دبستان مختلط پيشداد آشوري در ارتباط با اجراي زنگ ورزش دانش آموزان مدرسه در محل آكادمي باشگاه آشور اورميه برگزار گرديد.

با توجه به زير ساخت هاي مطلوب ورزشي و امنيت خاطر اولياي دانش آموزان در آكادمي ورزشي باشگاه آشور اورميه توافق هاي اوليه مبني بر انتقال ساعات زنگ ورزش دانش آموزان مدرسه پيشداد در مجموعه ورزشي باشگاه آشور اورميه واقع در انجمن آشوريان اورميه و حومه انجام پذيرفت.


انتقال زنگ ورزش مدرسه پيشداد