سومين جلسه ملاقات مردمي

هيات مديره 1398/09/10

سومين جلسه ملاقات مردمي هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه با هموطنان آشوري

آشوريان گرامي مي توانند علاوه بر شركت حضوري در جلسات مردمي، توسط سامانه ساما كه در وب سايت اصلي انجمن قرار دارد، نيازمندي هاي خود را با هيات مديره انجمن آشوريان اورميه و حومه مطرح نمايند.

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

ساعت ۱۷ الي ۱۹

ساختمان اداري انجمن آشوريان اورميه و حومه 


سومين جلسه ملاقات مردمي