فراخوان معماري ابنيه انجمن

هنري 1398/07/17

انجمن آشوريان اروميه و حومه در نظر دارد به منظور ارتقاي كيفي و مفهومي منظر و زيباسازي ابنيه و ساختمان هاي انجمن، نسبت به طراحي، نورپردازي و معماري انجمن اقدام نمايد.
لذا از معماران، مهندسين، دانشجويان و هنرمندان گرامي آشوري دعوت بعمل مي آورد تا نسبت به ارائه طرح هاي مرتبط به معماري آشوري براي ابنيه و ساختمان هاي انجمن اقدام به عمل آورند و در اين فراخوان شركت نمايند.

خواسته هاي طرح:
طرح هاي ارائه شده برگرفته از تاريخچه، فرهنگ و معماري آشوري باشند.
طرح هاي ارائه شده داراي قابليت اجرا و از نظر اقتصادي توجيه پذير باشند.

مهلت طراحي:
تا پايان سال ۱۳۹۸

نحوه ارسال:
به صورت حضوري در دفتر مديريت انجمن آشوريان اروميه و حومه و يا ارسال مدارك و نقشه ها به ايميل زير:
info@motwa.ir

لازم به ذكر است در صورت به حد نصاب رسيدن افراد شركت كننده در فراخوان، انجمن آشوريان اروميه و حومه و حومه از تشكيل و راه اندازي كميته معماري و مهندسين آشوري انجمن آشوريان اروميه و حومه استقبال مي نمايد.

 


فراخوان معماري ابنيه انجمن