اجراي شناژ مسلح ديوار آرامستان آشوريان اورميه در روستاي گلپاشين

كميته فني و مهندسي 1398/09/04

روز اول ۵ آذر ۱۳۹۸:

اجراي شناژ مسلح به طول ٧٥ متر

روز دوم  آذر ۱۳۹۸:

اجراي شناژ مسلح به طول ٧٥ متر 
آرماتور بندي شناژ به طول ٢٠٠ متر
قالب بندي شناژ به طول ٧٥ متر آماده بتن ريزي

روز سوم ۵ آذر ۱۳۹۸:

۱- بتن ريزي شناژ به طول ٧٥ متر 
۲- جمع كل شناژ اجرا شده تا امروز: ٢٢٥ متر طول 
۳- آرماتور بندي و قالبندي شناژ به طول ٧٥ متر آماده بتن ريزي
۴- آرماتور بندي شناژ به طول ١٠٠ متر و آماده قالب بندي

روز چهارم ۶ آذر ۱۳۹۸:

۱- قالب بندي و آرماتور بندي به طول ٥٥ متر و آماده بتن ريزي
۲- آرماتور بندي به طول ١٠٠ متر

روز پنجم ۷ آذر ۱۳۹۸:

۱- بتن ريزي شناژ به طول ٥٥ متر 

۲- قالب بندي و آرماتور بندي شناژ به طول ٦٥ متر آماده بتن ريزي

۳- آرماتور بندي به طول ٨٠ متر


اجراي شناژ مسلح ديوار آرامستان آشوريان اورميه در روستاي گلپاشين