پيام تبريك به آقاي شارلي انويه تكيه

هيات مديره 1399/04/30

پيام تبريك انجمن آشوريان اورميه و حومه به مناسبت انتخاب جناب آقاي شارلي انويه تكيه نماينده محترم آشوريها در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر شوراي عالي نظارت شهرسازي و معماري ايران در مجلس شوراي اسلامي


پيام تبريك به آقاي شارلي انويه تكيه