هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور

معاونت بانوان 1398/08/20

سركار خانم نارينه زهرابيان به نمايندگي از معاونت امور بانوان انجمن در هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور كه به ميزباني استانداري آذربايجان شرقي در تبريز در حال برگزاري است شركت نموده است.


هفتمين دوره كارگاه هاي تخصصي آموزشي تشكل هاي اجتماعي زنان و خانواده منتخب شمالغرب كشور