درمانگاه مريم مقدس

معاونت اجتماعي 1398/08/19

درمانگاه شبانه روزي مريم مقدس وابسته به انجمن آشوريان اروميه و حومه

آدرس: اروميه، خيابان هشت شهريور، خيابان ابوالفتحي، روبه روي دبيرستان اميركبير

تلفن: ۰۴۴۳۳۸۷۲۸۸۲

اينستاگرام: @saintmaryclinic


درمانگاه مريم مقدس