كمك هاي مردمي ديوار كشي آرامستان گلپاشين

هيات مديره 1398/08/14

پروژه ديوار كشي آرامستان آشوريان اروميه در روستاي گلپاشين، با همكاري و اتحاد مردم، انجمن كليساهاي آشوري، نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و انجمن آشوريان اروميه و حومه در حال انجام مي باشد. هموطنان آشوري مي توانند كمك هاي مردمي خود را براي پروژه ديوار كشي آرامستان آشوريان اورميه واقع در روستاي گلپاشين را، به شماره حساب ۱۲۱۴۰۷۱۱۳۰ بانك تجارت به نام انجمن آشوريان اروميه و حومه واريز نمايند.

هموطنان آشوري به عنوان ذيع نفعان پروژه، مي توانند همه روزه به صورت حضوري از روند پيشرفت پروژه بازديد داشته باشند.


كمك هاي مردمي ديوار كشي آرامستان گلپاشين