جلسه بررسي واگذاري اراضي مرتع ساعتلو

روستاهاي آشوري 1398/07/08

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اروميه و حومه، اين جلسه در تاريخ ۸ مهر ۱۳۹۸ با حضور نمايندگان فرمانداري اروميه، منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجان غربي، رياست شوراي روستاي ساعتلو و رئيس انجمن آشوريان اروميه و حومه برگزار شد و فرآيندهاي اداري مربوط به واگذاري اراضي مرتع ساعتلو اروميه به انجمن آشوريان اروميه و حومه بررسي گرديد.


جلسه بررسي واگذاري اراضي مرتع ساعتلو