فراخوان تجديد معماري ابنيه انجمن

زير ساخت ها 1398/07/17

انجمن آشوريان اروميه و حومه در نظر دارد به منظور ارتقاي كيفي و مفهومي منظر و زيباسازي ابنيه و ساختمان هاي انجمن، نسبت به طراحي، نورپردازي و معماري انجمن اقدام نمايد.
لذا از معماران، مهندسين، دانشجويان و هنرمندان گرامي آشوري دعوت بعمل مي آورد تا نسبت به ارائه طرح هاي مرتبط به معماري آشوري براي ابنيه و ساختمان هاي انجمن اقدام به عمل آورند و در اين فراخوان شركت نمايند.

شرح فراخوان:

http://motwa.ir/ContentDetails.aspx?ContentId=7


فراخوان تجديد معماري ابنيه انجمن