گزارش تصويري اولين جلسه ملاقات مردمي

ملاقات مردمي 1398/07/24

جلسات ملاقات مردمي آخرين چهارشنبه هر ماه برگزار خواهد شد و هموطنان آشوري مي توانند درخواست ها، نيازمندي ها، شكايات، پيشنهادات و انتقادات خود را با هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه در ميان بگذارند.

 


گزارش تصويري اولين جلسه ملاقات مردمي