جلسه كميته فني و مهندسي

كميته فني و مهندسي 1398/07/24


۱- مقرر گرديد نسبت به تهيه نقشه هاي اجرايي و پي كني جهت ديوار كشي آرامستان روستاي گلپاشين در طول هفته جاري اقدام شود.
۲- به روز رساني نقشه هاي تالار فرهنگي آشوريان در زمين خيابان ابوالفتحي آغاز گردد.
 


جلسه كميته فني و مهندسي