گزارش روز ششم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين

كميته فني و مهندسي 1398/08/10


١- بتن ريزي فونداسيون به مقدار ٩۶ متر مكعب
٢- پي كني به طول ٧٠ متر
٣- عمليات تسطيح ٧٠٠ متر مربع

پيشرفت فيزيكي اجراي عمليات پي كني و بتن ريزي فونداسيون اطراف آرامستان جمعاً تا روز ششم ٩٦٪؜ مي باشد.

به لطف خداوند در دو روز آتي كليه عمليات اجراي فونداسيون دور تا دور آرامستان به اتمام خواهد رسيد.


گزارش روز ششم پروژه ديوار كشي آرامستان گلپاشين