دومين جلسه ملاقات مردمي

هيات مديره 1398/08/12

دومين جلسه ملاقات مردمي هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه با هموطنان آشوري

چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۱۷ الي ۱۹
ساختمان اداري انجمن آشوريان اروميه و حومه


دومين جلسه ملاقات مردمي