ساما

هيات مديره 1398/08/01


رونمايي از ساما

ساما: سامانه ارتباط مردم با انجمن

هموطنان آشوري،
در صورت داشتن هرگونه درخواست، شكايت، پيشنهاد و انتقاد از انجمن آشوريان اروميه و حومه مي توانيد از طريق سامانه ساما، به صورت الكترونيكي، با ما در ميان بگذاريد. همچنين شما مي توانيد از طريق صفحه پيگيري درخواست ها كه در سايت انجمن قرار دارد، نسبت به آخرين وضعيت و مرحله پيشرفت درخواست خود مطلع شويد.

آدرس ساما:
www.motwa.ir/sama.aspx


ساما