اولين جلسه ملاقات مردمي

هيات مديره 1398/07/24

اولين جلسه ملاقات مردمي هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه برگزار گرديد.

جلسات ملاقات مردمي آخرين چهارشنبه هر ماه برگزار خواهد شد و هموطنان آشوري مي توانند درخواست ها، نيازمندي ها، شكايات، پيشنهادات و انتقادات خود را با هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه در ميان بگذارند.

تاريخ دومين جلسه ملاقات مردمي: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸


اولين جلسه ملاقات مردمي