اولين جلسه ملاقات مردمي

هيات مديره 1398/06/27

اولين جلسه ملاقات مردمي هيات مديره انجمن آشوريان اروميه و حومه با هموطنان آشوري
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۱۷ الي ۱۹
ساختمان اداري انجمن آشوريان اروميه و حومه

 


اولين جلسه ملاقات مردمي