سامانه مديريت جلسات

هيات مديره 1398/11/01


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل انجمن آشوريان اورميه و حومه، سامانه "مديريت جلسات" در انجمن آشوريان اروميه و حومه راه اندازي مي شود. اين سامانه در جهت مديريت اثر بخش جلسات هيات مديره و بخش هاي زيرمجموعه انجمن راه اندازي مي شود. زير سيستم هاي اين سامانه شامل مديريت صورتجلسات، حضور غياب، مصوبات و گزارش دهي وظيفه ها مي باشد كه در كارتابل اعضا به صورت سيستمي ثبت مي شود.

با استفاده از اين سامانه مي توان به گزارشات جامع و كاربردي از نحوه برگزاري جلسات هيات مديره دسترسي پيدا نمود. در اين سامانه صورتجلسات به صورت سيستمي در سامانه ثبت مي شوند و اعضاي حاضر و غايب در جلسات قابل شناسايي و گزارش گيري هستند. بر اساس تبصره 3 ماده 17 اساسنامه انجمن آشوريان اورميه و حومه "شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بمدت يكسال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود" و با استفاده از اين سامانه هيات مديره مي تواند نسبت به عزل يا تشويق اعضا اقدام نمايد.

با توجه به گستردگي و حجم بالاي فعاليت ها، با استفاده از زير سيستم مديريت وظايف مي توان مصوبات جلسات را به اعضايي كه مسئوليت انجام يك وظيفه را تقبل مي نمايند را نسبت داد و در سامانه وظايف انجام شده، انجام نشده و در حال انجام را در بازه زماني مشخص را مشاهده و گزارش گيري نمودد.

در زير سيستم گزارش دهي اعضا بايد گزارشات خود را در كارتابل خود نسبت به وظيفه مشخص ثبت نمايند تا گزارشات قابل رديابي و ارايه به مجمع عمومي انجمن و مردم باشد.


سامانه مديريت جلسات